კონტაქტი

  • ქ.თბილისი 0160, ვაზისუბნის ქ.25
  • 2 31 30 26

რძის მწარმოებელი სასოფლო-სამეურნეო კოოპერატივების მხარდაჭერის სახელმწიფო პროგრამა

კოოპერატივი

საიდენტიფიკაციო კოდი *
დასახელება:
იურიდიული მისამართი
მაღალმთიანი დასახლება
წევრთა რაოდენობა
მუნიციპალიტეტი
v

კოოპერატივის ხელმძღვანელობა/წარმომადგენლობაზე უფლებამოსილი პირი

სახელი
გვარი
პირადი ნომერი
თანამდებობა
მობილურის ნომერი
კოოპერატივის ელ.ფოსტა

ინფორმაცია კოოპერატივის შესახებ

ფურების რაოდენობა (მინიმუმ 150)
ცხვრების (ნერბი) რაოდენობა (მინიმუმ 2000)
თხების (ნეზვი) რაოდენობა (მინიმუმ 200)
ამონაწერი შემოსავლების სამსახურიდან დავალიანების არ არსებობის შესახებ
ცნობა სურსათის ეროვნული სააგენტოდან ფურების, ნერბების ან ნეზვების რაოდენობის შესახებ
ამონაწერი საჯარო რეესტრიდან მიწის ან შენობის საკუთრებაში არსებობაზე
მეპაიეთა რეესტრი
ყველა ველი აუცილებელია. დოკუმენტაცია უნდა იყოს PDF ან dejavu ფორმატში და არ აღემატებოდეს 8mb. გთხოვთ მიუთითოთ მოქმედი/აქტიური ელ. ფოსტის მისამართი (გარდა www.mail.ru), რადგან რეგისტრაციის დასრულების შემდგომ მითითებულ მისამართზე ელ. შეტყობინების სახით გამოგეგზავნებათ username და პაროლი, რომელთა გამოყენების გარეშე თქვენ ვერ შეძლებთ პროგრამაში ჩართვას