კონტაქტი

  • ქ.თბილისი 0160, ვაზისუბნის ქ.25
  • 2 31 30 26

მაღალმთიან რეგიონებში სახელმწიფო საკუთრებაში არსებული სათიბ-საძოვრების რაციონალურად გამოყენების სახელმწიფო პროგრამა

კოოპერატივი

საიდენტიფიკაციო კოდი *
დასახელება:
დასახელება ინგლისურად
იურიდიული მისამართი
იურიდიული მისამართი ინგლისურად
წევრთა რაოდენობა
მუნიციპალიტეტი
v
კოოპერატივად რეგისტრაციის თარიღი
v
სტატუსის მინიჭების თარიღი
v

კოოპერატივის ხელმძღვანელობა/წარმომადგენლობაზე უფლებამოსილი პირი

სახელი
გვარი
პირადი ნომერი
თანამდებობა
მობილურის ნომერი
კოოპერატივის ელ.ფოსტა

ინფორმაცია კოოპერატივის შესახებ

ფურების რაოდენობა (მინიმუმ 200)

მხოლოდ უკანაფშავის ადმინისტრაციულ ერთეულში რეგისტრირებული კოოპერატივისათვის

დამხმარე მეურნეობის მოსაწყობად განკუთვნილი სახელმწიფო საკუთრებაში არსებული მიწის ნაკვეთი ან მასზე განთვსებული შენობა-ნაგებობის მაიდენტიფიცირებელი ინფორმაცია (მიწის საკადასტრო კოდი და აგეგმვითი/აზომვითი ნახაზი)
ცნობა სსიპ - სურსათის ეროვნული სააგენტოდან ფურების ან/და დეკეულების შესახებ
ცნობა სსიპ - სურსათის ეროვნული სააგენტოდან მსხვილფეხა საქონლის სადგომის რეგისტრაციის შესახებ
ცნობა სსიპ - შემოსავლების სამსახურიდან დავალიანების არ ქონის თაობაზე
ცნობა სსიპ - აღსრულების ეროვნული ბიუროდან მოვალეთა რეესტრში რეგისტრაციის შესახებ (ცნობაში აღნიშნული უნდა იყოს, რომ პრეტენდენტი არ არის რეგისტრირებული მოვალეთ რეესტრში)
პრეტენდენტის მეპაიე ფიზიკურ და იურიდიულ პირთა რეგისტრაციის (იურიდიული მისამართის) დამადასტურებელი დოკუმენტი
სახელმწიფო საკუთრებაში არსებული სათიბის და საძოვრის მაიდენტიფიცირებელი ინფორმაცია (მიწის საკადასტრო კოდი და აგეგმვითი/აზომვითი ნახაზი)
ყველა ველი აუცილებელია. დოკუმენტაცია უნდა იყოს PDF ან dejavu ფორმატში და არ აღემატებოდეს 8mb.