კონტაქტი

  • ქ.თბილისი 0160, ვაზისუბნის ქ.25
  • 2 31 30 26

მაღალმთიან რეგიონებში სახელმწიფო საკუთრებაში არსებული სათიბ-საძოვრების რაციონალურად გამოყენების სახელმწიფო პროგრამა

კოოპერატივი

საიდენტიფიკაციო კოდი *
დასახელება:
დასახელება ინგლისურად
იურიდიული მისამართი
იურიდიული მისამართი ინგლისურად
წევრთა რაოდენობა
მუნიციპალიტეტი
v
კოოპერატივად რეგისტრაციის თარიღი
v
სტატუსის მინიჭების თარიღი
v

კოოპერატივის ხელმძღვანელობა/წარმომადგენლობაზე უფლებამოსილი პირი

სახელი
გვარი
პირადი ნომერი
თანამდებობა
მობილურის ნომერი
კოოპერატივის ელ.ფოსტა

ინფორმაცია კოოპერატივის შესახებ

ფურების რაოდენობა (მინიმუმ 200)
წევრთა რეესტრის წიგნი
ცნობა სსიპ - სურსათის ეროვნული სააგენტოდან ფურების ან/და დეკეულების შესახებ
ცნობა სსიპ - სურსათის ეროვნული სააგენტოდან მსხვილფეხა საქონლის სადგომის/დროებითი სადგომის რეგისტრაციის შესახებ
ცნობა სსიპ - შემოსავლების სამსახურიდან დავალიანების არ ქონის თაობაზე
ცნობა სსიპ - აღსრულების ეროვნული ბიუროდან მოვალეთა რეესტრში რეგისტრაციის შესახებ (ცნობაში აღნიშნული უნდა იყოს, რომ პრეტენდენტი არ არის რეგისტრირებული მოვალეთა რეესტრში)
სსიპ - სერვისების განვითარების სააგენტოს მიერ გაცემული საინფორმაციო ბარათი პიროვნების რეგისტრაციის შესახებ
სახელმწიფო საკუთრებაში არსებული სათიბის და საძოვრის მაიდენტიფიცირებელი ინფორმაცია (მიწის საკადასტრო კოდი და აგეგმვითი/აზომვითი ნახაზი)
ყველა ველი აუცილებელია. დოკუმენტაცია უნდა იყოს PDF ან dejavu ფორმატში და არ აღემატებოდეს 8mb.