კონტაქტი

  • ქ.თბილისი 0160, ვაზისუბნის ქ.25
  • 2 31 30 26

სასოფლო-სამეურნეო კოოპერატივებისათვის მეფუტკრეობის მომთაბარეობის მხარდაჭერის სახელმწიფო პროგრამა

კოოპერატივი

საიდენტიფიკაციო კოდი *
დასახელება:
იურიდიული მისამართი
მუნიციპალიტეტი
v
წევრთა რაოდენობა
მაღალმთიანი დასახლება

კოოპერატივის ხელმძღვანელობა/წარმომადგენლობაზე უფლებამოსილი პირი

სახელი
გვარი
პირადი ნომერი
თანამდებობა
მობილურის ნომერი
კოოპერატივის ელ.ფოსტა

ინფორმაცია სკების შესახებ * სიმბოლოთი მონიშნული ველები სავალდებულოა

ინფორმაცია პრეტენდენტის საკუთრებაში არსებული სკების რაოდენობის შესახებ *
მოთხოვნილი მისაბმელების რაოდენობა *

დოკუმენტაცია * დოკუმენტაცია უნდა იყოს PDF ან dejavu ფორმატში და არ აღემატებოდეს 8mb

სასოფლო-სამეურნეო კოოპერატივების მეპაიეთა რეესტრის ასლი
ამონაწერი შემოსავლების სამსახურის ელექტრონული პორტალიდან დავალიანების არქონის შესახებ
ამონაწერი ეკონომიკური საქმიანობის რეესტრიდან
არანაკლებ 200 სკის საკუთრებაში არსებობის დამადასტურებელი დოკუმენტი
ყველა ველი აუცილებელია. დოკუმენტაცია უნდა იყოს PDF ან dejavu ფორმატში და არ აღემატებოდეს 8mb. გთხოვთ მიუთითოთ მოქმედი/აქტიური ელ. ფოსტის მისამართი (გარდა www.mail.ru), რადგან რეგისტრაციის დასრულების შემდგომ მითითებულ მისამართზე ელ. შეტყობინების სახით გამოგეგზავნებათ username და პაროლი, რომელთა გამოყენების გარეშე თქვენ ვერ შეძლებთ პროგრამაში ჩართვას