კონტაქტი

  • ქ.თბილისი 0160, ვაზისუბნის ქ.25
  • 2 31 30 26

კოოპერატივის რეგისტრაცია

კოოპერატივი

საიდენტიფიკაციო კოდი:
დასახელება:
იურიდიული მისამართი
მუნიციპალიტეტი
v
წევრთა რაოდენობა
სამეწარმეო რეესტრში რეგისტრაციის თარიღი
v
სტატუსის მინიჭების თარიღი
v
მაღალმთიანი რეგიონი
წესდება

საკონტაქტო პირი

სახელი
გვარი
პირადი ნომერი
თანამდებობა
მობილურის ნომერი
ელ.ფოსტა
Captcha image
Show another codeშეცვალეთ კოდი
ყველა ველი აუცილებელია. დოკუმენტაცია უნდა იყოს PDF ან dejavu ფორმატში და არ აღემატებოდეს 8mb. გთხოვთ მიუთითოთ მოქმედი/აქტიური ელ. ფოსტის მისამართი (გარდა www.mail.ru), რადგან რეგისტრაციის დასრულების შემდგომ მითითებულ მისამართზე ელ. შეტყობინების სახით გამოგეგზავნებათ username და პაროლი